Aivoverenkiertohäiriöiden primääripreventio

STROKESTOP 2 tutkimus

Gudmunsdottir, K.K., Fredriksson, T., Svennberg, E., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman, V., Hijazi, Z., Rosenqvist, M. & Engdahl, J.

Europace 2019, Sept 17

Linkki titkimukseen

STROKESTOP 2 tutkimus on satunnaiskontrolloitu tutkimus, joka on suunniteltu vastaamaan kysymykseen, voiko eteisvärinän seulonta vaiheittaista menettelyä noudattaen, jossa osallistujat luokitellaan joko korkean tai matalan riskin ryhmään käyttäen NT-Pro BNP:tä, ja tuloksesta riippuen osallistujat seulontaan joko yhdellä EKG:llä (matala riskiryhmä) tai kahden viikon EKG- seulonnalla (korkean riskin ryhmä) vähentää aivoinfarktitapauksia verrattuna standardihoitoon. Tämä tutkimus raportoi osallistumisesta, riskien kerrostumisesta ja eteisvärinän havaitsemisesta näissä kahdessa tutkimushaarassa.

 


Feasibility and outcomes of atrial fibrillation screening using intermittent electrocardiography in a primary healthcare setting: A cross-sectional study

Ghazal F., Theobald H., Rosenqvist M., Al-Khalili F.

PLOS One 2018, May 24

Linkki tutkimukseen

Kaikki 70-74-vuotiaat henkilöt yhdestä Tukholman alueen terveyskeskuksesta kutsuttiin kaksiviikkoiseen Zenicor-EKG seulontaan, käyttämällä sekä opportunistista, että systemaattista rekrytointia. Osallistumisprosentti oli erittäin suuri ja yhteensä 415 henkilöstä, 324 (78,1%) osallistui seulontaan. Tutkimuksessa löydettiin 5,5% aikaisemmin tuntemattomia uusia eteisvärinöitä. Uusien diagnosoitujen potilaiden osuus, joille aloitettiin aivohalvauksen ehkäisy oli korkea, 88%.

 


A prospective 5-year follow-up after population-based systematic screening for atrial fibrillation

Engdahl J., Holmén A., Rosenqvist M., Strömberg U.

Europace 2018, April 24

Linkki tutkimukseen

Tämä on ensimmäinen koskaan julkaistu tutkimus, joka raportoi pitkäaikaisen seurannan tuloksista eteisvärinäseulontatutkimuksen jälkeen. Viisi vuotta seulontatutkimuksen jälkeen, seulontaan osallistuneen ryhmän iskemisten aivoinfarktien esiintymistiheydessä oli nähtävissä merkittävää alentumista. Tulokset osoittivat myös korkean sitoutumisen antikoagulantti-hoitoon ja että seulontatutkimuksella havaitun eteisvärinän taudinkulku oli samanlainen kuin kliinisesti havaitun eteisvärinän.


Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The STROKESTOP Study (Main study)

Svennberg, E., Engdahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman, V. & Rosenqvist, M.

Circulation. 2015. Jun 23;131(25):2176-84

Linkki tutkimukseen

Kansainvälisesti ainutlaatuisessa Karoliinisen instituutin tutkimuksessa 13 000 henkilöä kutsuttiin eteisvärinäseulontaan, joka tehtiin Zenicor-EKG:llä. Seulontaan osallistuneista 5 prosentilla todettiin olevan tarvetta aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevään lääkehoitoon. Alustavat terveystaloudelliset arviot osoittavat, että eteisvärinäseulonta on kustannustehokasta.


Safe automatic 1-lead ECG screening for atrial fibrillation 

Svennberg E., Stridh M., Engdahl J., Al-Khalili F., Friberg L., Frykman V. & Rosenqvist M.

Europace 2016, Oct 6

Linkki yhteenvetoon

Linkki tutkimukseen

Tässä tutkimuksessa analysoitiin Zenicor lääkärijärjestelmän sisäänrakennettua tulkintatuki algoritmia ja verrattiin sitä kardiologin manuaalisesti tekemään tulkintaan 30 s EKG käyristä kytkennästä I. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 80 149 EKGtä,  3209 :ltä STROKESTOP tutkimukseen osaa ottaneelta potilaalta. Eteisvärinä todettiin 84 potilaalla, joista algoritmi löysi kaikki 84 kpl (100%).


Stepwise Screening of Atrial Fibrillation in a 75-Year Old Population: Implications for Stroke Prevention (STROKESTOP pilot)

Engdahl, J., Andersson, L., Mirskaya, M., Rosenqvist, M.

Circulation (2013, 127: 930–937)

Linkki tutkimukseen

Laajan StrokeStop-tutkimuksen pilottiprojektissa noin 1 300 Hallandin maakunnassa asuvaa 75-vuotiasta kutsuttiin eteisvärinäseulontaan. Kaksi viikkoa kestäneessä Zenicor-EKG:llä tehdyssä tutkimuksessa eteisvärinä todettiin 7,2 prosentilla seulotuista ja verenohennuslääkityksellä hoidettavien henkilöiden määrä voitiin kaksinkertaistaa.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014)

Linkki yhteenvetoon

Linkki tutkimukseen

Osana lääketieteen tekniikkaan keskittynyttä hallituksen arviointityötä, suoritti Ruotsin hammaslääketieteen ja lääkealan virasto TLV arvion primääripreventiivisestä eteisvärinäseulonnasta terveystaloudelliselta kannalta. Se perusti arvionsa StrokeStop-tutkimuksesta saatuihin lukuihin. Raportissa todetaan, että peukalo-EKG:llä tehtävä primääripreventiivinen eteisvärinäseulonta on kustannustehokasta.


Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Linkki tutkimukseen

Tukholman Karoliinisessa Instituutissa tehtiin ainutlaatuinen tutkimus, jossa 13.000 henkilöä kutsuttiin eteisvärinän seulontaan käyttäen Zenicor-EKG:tä. Osallistujien joukosta löydettiin 5% uusia kandidaatteja jotka hyötyisivät aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevän lääkityksen aloittamisesta. Tämän terveystaloudellisen tutkimuksen perusteella, joka perustuu STROKESTOP tutkimukseen, todettiin systemaattisen eteisvärinän massa seulonnan Zenicor-EKG:llä olevan kustannustehokasta.


Screening for atrial fibrillation with baseline and intermittent ECG recording in an out-of-hospital population (FLIP)

Hendrikx, T., Hörnsten, R., Rosenqvist, M., Sandström, H.

BMC Cardiovascular Disorders (2013, 13: 41)

Linkki yhteenvetoon

Linkki tutkimukseen

Västerbottenin läänissä toteutetussa FLIP-tutkimushankkeessa (Flimmer i Primärvården) kutsuttiin 898 potilasta neljän viikon tutkimukseen, joka tehtiin Zenicor-EKG:llä. Kaikilla potilailla oli vähintään yksi aivoverenkiertohäiriön riskitekijä (CHADS2 >1). Potilailta otettiin EKG kahdesti päivässä 28 päivän ajan. Potilaista 4 prosentilla havaittiin diagnosoimaton eteisvärinä ja heillä voitiin aloittaa aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevä lääkitys.


Systematic screening for atrial fibrillation in a 65-year-old population with risk factors for stroke: data from the Akershus Cardiac Examination 1950 study.

Berge, T., Brynildsen, J., Larssen, HKN., Onarheim, S., Jenssen, GR., Ihle-Hansen, H., Christophersen, IE., Myrstad, M., Røsjø, H., Smith, P. & Tveit, A. 

Europace, 2017. Lokakuu 31.

Linkki tutkimukseen

ACE-1950-tutkimus suoritettiin Akershusin-alueella Norjassa, jossa 1 500 65-vuotiasta, joilla iän lisäksi oli myös yksi muu aivoinfarktin riskitekijä, seulottiin kahden viikon ajan Zenicor-EKG:llä diagnosoimattoman eteisvärinän löytämiseksi. Yhteensä 7,6% tutkituista potilaista sairasti eteisvärinää ja näistä 0,9% oli uusia.


Geographic and socio-demographic differences in uptake of population-based screening for atrial fibrillation: The STROKESTOP I study.

Engdahl J, Holmén A, Svennberg E, Friberg L, Frykman-Kull V, Al-Khalili F, Rosenqvist M & Strömberg U.

Int J Cardiol. 2016 Jul 29;222:430-435. [Epub ahead of print]

Linkki tutikimukseen 

Analyysitutkimus niistä ihmisistä, jotka eivät halunneet osallistua järjestelmälliseen STROKESTOP seulontatutkimukseen. Tutkimuksesta voitiin päätellä, että seulontaan osallistuminen vaihteli sosioekonomisten ja maantieteellisten tekijöiden mukaan. Tämä tarjoaa tärkeän perustan sille, miten suuret seulontatutkimukset tulisi järjestää, jotta saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri. Maantieteellinen vaihtelu vaikutti varsinkin Tukholmassa, jossa oli vain yksi seulonta keskus.


Uptake of atrial fibrillation screening aiming at stroke prevention: geo-mapping of target population and non-participation

Engdahl, J., Holmén, A., Rosenqvist, M. & Strömberg, U.

BMC Public Health (2013, 13: 715)

Linkki tutkimukseen

StrokeStop-tutkimuksen pilottiseulontaan (ks. edellinen tutkimus) osallistumatta jättäneistä henkilöistä tehdyssä analyysissä voitiin todeta, että kyseiset henkilöt asuivat pääasiallisesti sellaisilla alueilla, joilla riskitekijöiden määrä on suurempi ja joilla elää paljon maahanmuuttajia sekä keskimäärin iäkkäämpää väestöä. Analyysin tulokset muodostavat tärkeän pohjan suunniteltaessa, miten seulonnat tulisi järjestää, jotta niistä olisi hyötyä mahdollisimman monelle.