Kalendarium

17 – 19 Huhtikuuta

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg, Sweden

24 – 26 Huhtikuuta

SFAM, Swedish Congress for General Practitioners, Uppsala, Sweden

6 Toukokuuta

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät, Jyväskylä

14 – 16 Toukokuuta

Vitalis, Gothenburg, Sweden

16 – 17 Toukokuuta

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki

Delårsrapport kvartal 2, 2022.04.01 – 2022.06.30

Sammanfattning

 • Omsättningen för andra kvartalet 2022 uppgick till 5 408 KSEK (5 072 KSEK)
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2022 uppgick till 277 KSEK (209 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2022 uppgick till 0,05 SEK (0,04 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för andra kvartalet 2022 ökade med 7 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet var positivt, vilket innebär positivt resultat för tionde kvartalet i följd.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
 

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 21 april meddelar Zenicor att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner ger nationellt godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer. Modellen innebär att fler patienter kan utredas och den minskar kostnaderna för sjukvården. Att upptäcka förmaksflimmer är avgörande för att förebygga stroke. Sedan modellen infördes har antalet patienter som utretts för förmaksflimmer i Värmland fyrdubblats.
   
 • Den 31 maj hölls årsstämma i Zenicor. Styrelsen omvaldes på ytterligare ett år och till ny revisor valdes Eva Yng från BDO Mälardalen AB.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli meddelar Zenicor att de har tecknat avtal med University of Leeds i Storbritannien för att utvärdera AI-algoritmer som ska hitta personer med hög risk för förmaksflimmer. Projektet startar i september och kommer att pågå under ett och ett halvt år. Målet är att ta fram AI-lösningar för att optimera kommande nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer.

VD har ordet:

Ökad satsning med fokus på tillväxt
 

Andra kvartalet blev ytterligare ett mycket bra kvartal med fortsatt tillväxt och positivt resultat. Tillväxten under första halvåret 2022 ligger på nästan 10 % jämfört med första halvåret 2021.

Vi har under detta kvartal inlett en satsning för att öka expansions-takten ytterligare, för att öka på tillväxten till över 30 % per år.  Fokus är på marknadsexpansion och nya affärer. Vi har rekryterat ytterligare tre personer till vår marknad- och säljorganisation, en i Sverige, en i Finland och en i Storbritannien.

Utvecklingsarbetet fortsätter också för att bredda Zenicors erbjudande genom att addera ytterligare kundvärde och patient-nytta med nya produkter och tjänster, med bland annat integration av Zenicor Flex-EKG, tolkningstjänster och vidareutveckling av våra AI/ML-algoritmer.

Denna satsning finansieras under året med ett lån på 7 MSEK. Tack vare vår goda resultatutveckling senaste året samt vår stabila tillväxt, har vi kunnat teckna dessa lån till mycket goda villkor. Tillväxtsatsningen kommer de kommande åren att ge ett betydande positivt bidrag i resultaträkningen, men kommer delvis även att synas på kostnadssidan i resultaträkningen, främst under tredje och fjärde kvartalet 2022.

Tillväxten kommer under de närmsta åren att drivas av en accelererad spridning av Zenicors vårdkedja för arytmiutredning, samt av införandet av screening för förmaksflimmer i olika riskgrupper. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta att växa och erbjuda vården våra användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar för arytmiutredning och strokeprevention.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”. Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

 

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2022-06-30) uppgick antalet anställda till 18 personer.
 

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt
 

Resultat Q2 2022

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,05 SEK (0,04 SEK)

Antalet utestående aktier per den 30 juni 2022 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2021).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2021).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
 

Finansiella utvecklingen

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.
Under perioden har lån på 7 MSEK tagits för att finansiera en ökad satsning på tillväxt, både inom produktutveckling och försäljning.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-11-18

Bokslutskommuniké för 2022 publiceras 2023-02-10

Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se
 

Stockholm 2021-08-26

Håkan Jansson, styrelseordförande                                              Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                           Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot                                               

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se